Synchronoss Technologies, Inc. ประกาศราคาเสนอขายหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์มูลค่า 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่สาธารณะ

BRIDGEWATER, N.J.,, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “Synchronoss”) ผู้นำระดับโลกและผู้สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ การรับส่งข้อความและดิจิทัล วันนี้ได้ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เงินต้นรวมของหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ 8.375% ที่จะครบกำหนดในปี 2026 รวมถึงการดำเนินการทั้งหมดโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของทางเลือกของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์รวมอีก 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ข้อเสนอนี้คาดว่าจะปิดลงในหรือประมาณวันที่ 30 มิถุนายน 2021 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

ทั้ง Synchronoss และหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ได้รับการจัดอันดับ BB- จาก Egan-Jones Ratings Company ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับอิสระที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดทำรายการหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ “SNCRL” และคาดว่าหุ้นดังกล่าวจะเริ่มซื้อขายภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ปิดการเสนอขาย หากได้รับอนุมัติ

หุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ทั้งหมดที่เสนอขายจะถูกขายโดย Synchronoss Synchronoss คาดว่าจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และจากการเสนอขายหุ้นสามัญและการขายหุ้นบุริมสิทธิ Series B (ตามรายละเอียดด้านล่าง) เพื่อไถ่ถอนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุ้นบุริมสิทธิแบบถาวรที่เข้าร่วมโครงการ Series A ของ Synchronoss และชำระคืนตามวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของ Synchronoss

B. Riley Securities, Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “BRS”) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการจัดสรรหุ้นเพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขาย Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. และ EF Hutton ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Benchmark Investments, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลักในการเสนอขาย

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการเสนอขายนี้ โดยใช้หนังสือชี้ชวนฉบับเสริมแยกต่างหาก นอกจากนี้ B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”) บริษัทในเครือของ BRS ได้ทำข้อตกลงตามที่ BRPI ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ Series B ของบริษัทจำนวน 75.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมส่วนตัวเพื่อให้เสร็จสิ้นพร้อมกับการปิดการเสนอขาย

Synchronoss ได้เสนอขายหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นตามแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนชั้นวาง (Shelf Registration) ในแบบฟอร์ม S-3 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ก่อนหน้านี้ และประกาศให้มีผลโดยสำนักงาน SEC เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องและอธิบายเงื่อนไขของการเสนอขายจะนำไปยื่นต่อ SEC และจะพร้อมให้ใช้งานในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov เงื่อนไขสุดท้ายของการเสนอขายที่เสนอจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่จะยื่นต่อคณะกรรมการ SEC อาจขอสำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้าย (เมื่อมี) และหนังสือชี้ชวนประกอบที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้โดยการส่งคำขอไปยัง: B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 หรือโทร (703) 312‐9580 หรือส่งอีเมลไปที่ prospectuses@brileyfin.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เหล่านี้ และห้ามมีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าวหรือเขตอำนาจศาลอื่น

เกี่ยวกับ Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) สร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกเชื่อมต่อกับผู้ติดตามด้วยวิธีที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ คอลเล็กชันผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยให้เครือข่ายมีความคล่องตัว ลดความซับซ้อนของการเริ่มต้นใช้งาน และดึงดูดสมาชิกเพื่อเพิ่มกระแสรายได้ใหม่ ลดต้นทุน และเพิ่มความเร็วในการออกสู่ตลาด

แถลงการณ์ตามหลักอ่าวที่ปลอดภัย (Safe Harbor)

ข่าวเผยแพร่นี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 21E ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับการปิดการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนและการใช้เงินที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลดังกล่าว ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงหลายประการ ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายต่อสาธารณชน และปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดไว้เป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของ Synchronoss รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” (ตามความเหมาะสม) ของรายงานประจำปีของ Synchronoss ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม วันที่ 31 มีนาคม 2020 และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 ซึ่งอยู่ในไฟล์กับ SEC และมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov นอกเหนือจากความเสี่ยงที่อธิบายไว้ข้างต้นและในเอกสารอื่นๆ ของ Synchronoss ที่ยื่นต่อ SEC แล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้ก็อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของ Synchronoss ได้เช่นกัน ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความดังกล่าว ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Synchronoss ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่น ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

สื่อ

Diane Rose
CCgroup
diane@ccgrouppr.com

นักลงทุน

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com