PRESS RELEASES

Synchronoss Technologies, Inc. ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่สาธารณะ

BRIDGEWATER, N.J., June 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “Synchronoss”) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ การส่งข้อความและดิจิทัล ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขของตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปภายใต้เงื่อนไขของตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ Synchronoss ยังคาดหวังว่าจะให้ทางเลือกแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมสูงสุด 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในราคาเสนอขายต่อสาธารณชนทั่วไป หักด้วยส่วนลดการรับประกันภัยและค่าคอมมิชชั่น โดยไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นเมื่อใดหรือเมื่อไร หรือตามขนาดหรือเงื่อนไขที่แท้จริงของการเสนอขายหรือไม่

Synchronoss จะขายหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายโดยได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขาย และจากการเสนอขายหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์และการขายหุ้นบุริมสิทธิ Series B (ตามรายละเอียดด้านล่าง) โดยคาดว่าจะใช้เพื่อไถ่ถอนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุ้นบุริมสิทธิแบบถาวรที่เข้าร่วมโครงการ Series A ของ Synchronoss และชำระคืนตามวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของ Synchronoss

B. Riley Securities, Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “BRS”) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หลักและผู้จัดการฝ่ายการจัดสรรหุ้นเพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขาย Northland Capital Markets ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขาย

ควบคู่ไปกับการเสนอขายนี้ บริษัทได้เสนอหนังสือชี้ชวนฉบับเสริมแยกต่างหากเป็นจำนวนเงินรวม 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2026 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์”) นอกจากนี้ B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”) บริษัทในเครือของ BRS ได้ทำข้อตกลงตามที่ BRPI ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ Series B ของบริษัทจำนวน 75.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการทำธุรกรรมส่วนตัวเพื่อให้เสร็จสิ้นพร้อมกับการปิดการเสนอขาย

Synchronoss ได้เสนอขายหุ้นสามัญตามที่อธิบายไว้ข้างต้นตามแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนชั้นวาง (Shelf Registration) ในแบบฟอร์ม S-3 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ก่อนหน้านี้ และประกาศให้มีผลโดยสำนักงาน SEC เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องและอธิบายเงื่อนไขของการเสนอขายจะนำไปยื่นต่อ SEC และจะพร้อมให้ใช้งานในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov เงื่อนไขสุดท้ายของการเสนอขายที่เสนอจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่จะยื่นต่อคณะกรรมการ SEC เมื่อพร้อมใช้งานแล้ว สามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้โดยส่งคำขอไปที่: B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 หรือโทร (703) 312‐9580 หรือส่งอีเมลไปที่ prospectuses@brileyfin.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เหล่านี้ และห้ามมีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าวหรือเขตอำนาจศาลอื่น

เกี่ยวกับ Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) สร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกเชื่อมต่อกับผู้ติดตามด้วยวิธีที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ คอลเล็กชันผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยให้เครือข่ายมีความคล่องตัว ลดความซับซ้อนของการเริ่มต้นใช้งาน และดึงดูดสมาชิกเพื่อเพิ่มกระแสรายได้ใหม่ ลดต้นทุน และเพิ่มความเร็วในการออกสู่ตลาด

แถลงการณ์ตามหลักอ่าวที่ปลอดภัย (Safe Harbor)

ข่าวเผยแพร่นี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 21E ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนและการใช้เงินที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลดังกล่าว ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงหลายประการ ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายต่อสาธารณชนที่เสนอ และปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดไว้เป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของ Synchronoss รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” (ตามความเหมาะสม) ของรายงานประจำปีของ Synchronoss ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม วันที่ 31 มีนาคม 2020 และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 ซึ่งอยู่ในไฟล์กับ SEC และมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov นอกเหนือจากความเสี่ยงที่อธิบายไว้ข้างต้นและในเอกสารอื่นๆ ของ Synchronoss ที่ยื่นต่อ SEC แล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้ก็อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของ Synchronoss ได้เช่นกัน ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความดังกล่าว ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และ Synchronoss ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่น ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

สื่อ

Diane Rose
CCgroup
diane@ccgrouppr.com

นักลงทุน

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com